:05-12-2012, 02:32 PM


ﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮﻧﻪ ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻪ ﺑﺤﻠﻢ ﺍﻟﻐﺪ
ﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮﺗﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﻩ
ﻭﺍﻧﺖ ﺍﺧﺘﺮﺗﻲ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻦ
ﻭﻃﻌﻢ ﺍﻟﻘﻬﻮﻩ ﺍﻟﺒﻜﺮﻩ
ﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮﺗﻚ... ﻭﺍﻧﺖ ﺍﺧﺘﺮﺗﻲ
ﻫﻞ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺍﻟﺮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﻠﻪ ﻭﺃﺣﻼﻡ ﺑﻜﺮﻩ
ﻭﻛﻴﻒ ﺣﺘﻤﻠﻰ ﺍﻟﺤﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﻪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﻩ
ﻭﻳﻦ ﺣﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻮﻳﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻌﻪ
ﻳﻮﻡ ﻧﺼﻄﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻳﻪ ﺍﻟﻌﻜﺮﻩ
ﺃﻧﺎ ﺑﺪﻳﻚ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺼﺎﻗﻌﻪ
ﺇﻧﺖ ﺍﺩﻳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﺴﺘﺮﻩ
ﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮﺗﻚ... ﻭﺍﻧﺖ ﺍﺧﺘﺮﺗﻲ
ﻭﺍﻗﻒ ﺟﻨﺒﻚ ﻟﻮ ﺇﺣﺘﺮﺗﻰ
ﺑﺎﻳﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺷﺎﺭﻳﻚ
ﺩﺍﻓﻨﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﺍﺭﻳﻚ
ﻭﺍﺻﻠﻚ ﻣﻨﻰ ﺃﺗﺎﺭﻳﻚ
ﻟﻮﺗﻌﺮﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺷﺎﻫﺪﺗﻚ
ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺘﺪﺧﻠﻲ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻲ
ﺑﺎﺭﻳﺘﻚ ﺧﻠﺴﻪ
ﻭﻏﺎﺯﻟﺘﻚ ﺳﻤﻌﺘﻚ
ﻭﻣﺎ ﺳﺎﻣﻊ ﻫﻤﺴﻲ
ﻛﻀﺒﺖ ﻋﻴﻮﻧﻲ
ﻭﺻﺪﻗﺘﻚ ﻏﻴﺒﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﻲ
ﻭﻧﺎﺩﻳﺘﻚ:
ﻳﺎ ﻣﻄﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻰ
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺑﺘﻮﻧﺴﻲ ﺭﻭﺣﻲ
ﻭﺑﺘﺤﺠﻲ ﺑﺘﺮﺟﻌﻲ ﻟﻌﻴﻮﻧﻲ ﺍﻟﺸﻮﻑ
ﺍﺗﻠﻮﻣﻰ ﺩﺍﻳﻤﺎ ﻭﺍﺣﺘﺠﻲ
ﻣﺸﺘﺎﻗﻠﻚ ﺟﺪﺍ
ﻭﻣﻠﻬﻮﻑ ﻭﺍﻗﻒ ﻓﻰ ﺩﺭﺑﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻰ ﻭﺣﺠﻴﺠﻚ ﺑﻲ ﻗﻠﺒﻲ
ﻳﻄﻮﻑ ﺟﻮﺍﻱ ﺑﺘﻌﺘﻤﺮﻯ ﻭﺑﺘﺤﺠﻰ
ﻭﺍﻧﺎ ﺟﻴﺘﻚ ﻣﻜﺴﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ
ﺟﻴﺘﻚ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭﻟﻘﻴﺘﻚ ﻣﻔﻀﻮﺡ
ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺃﻟﻔﻲ ﻋﻴﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﺒﻮﺡ
ﻣﻤﺤﻮﻕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺿﺤﻚ ﻭﺍﻟﻨﻮﺡ
ﺳﻜﻨﺘﻚ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﻔﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻤﺘﻚ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻟﻮ ﺗﻌﺮﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻫﺪﻫﺪﺗﻚ
ﻓﻰ ﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﺠﺪﻯ ﺍﻟﻐﻤﻀﻪ
ﺃﻗﺪﺍﻣﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍ
ﻭﺍﻳﺪﻳﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺘﺘﻮﺿﺎ
ﻛﻢ ﺣﺎﺋﻂ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻴﻨﺎﺗﻨﺎ
ﻛﻢ ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎ ﺍﺗﻬﺪ
ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﺮﻫﺒﻪ
ﻭﻧﺎﺩﻳﺘﻚ
ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﺎﺭﺩ ﻃﺎﻭﻋﺖ ﺍﻟﺮﻏﺒﻪ
ﻭﻏﻨﻴﺘﻚ ﻏﻨﻴﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﻩ ﺍﻟﻮﺭﺩﻩ

05-12-2012, 06:43 PM
ﻟﻮ ﺗﻌﺮﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻫﺪﻫﺪﺗﻚ
ﻓﻰ ﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﺠﺪﻯ ﺍﻟﻐﻤﻀﻪ
ﺃﻗﺪﺍﻣﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍ
ﻭﺍﻳﺪﻳﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺘﺘﻮﺿﺎ
ﻛﻢ ﺣﺎﺋﻂ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻴﻨﺎﺗﻨﺎ
ﻛﻢ ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎ ﺍﺗﻬﺪ
ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﺮﻫﺒﻪ
ﻭﻧﺎﺩﻳﺘﻚ

08-09-2012, 12:45 AM
......